Vedtekter - Hellemyr antenneforening

Go to content

Vedtekter

Dokumenter
Vedtekter for foreningen Hellemyr antenneforening   

§ 1 Foreningens navn  
Foreningens navn er: Hellemyr antenneforening og ble stiftet 27.04.2016  

§ 2 Formål Foreningens formål er å formidle TV signaler, bredbånd, telefon og lignende, enten som selvstendig operatør eller i samarbeid med andre, til foreningens medlemmer. Foreningen har ikke erverv til formål, og skal ikke opparbeide seg kapital utover midler til dekning faste utgifter til drift av foreningen.  

§ 3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer Medlemskap i foreningen betinges av at husstanden er tilknyttet foreningens nett for overføring av TV signal, og at gjeldende kontingent og tilkoblingsavgift er fult ut betalt. Innbetalt kontingent refunderes ikke.  

§ 5 Stemmerett og valgbarhet Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen, valgbare til styret er også ikke medlemmer som foreslås valgt til foreningens styre.   

§ 6 Kontingent Foreningens inntekter består av årskontingent og tilkoplingsavgift. Årskontingenten fastsettes av generalforsamlingen.  Styret kan om nødvendig øke kontingenten mellom årsmøter med inntil kr 500.- pr halvår.  Det kan gis differensierte årskontingenter basert på tilbud av tjenester. Tilkoplingsavgiften fastsettes av styret, og skal dekke de faktiske kostnader for tilknytningen.  Kontingenten som er fastsatt av årsmøtet og betales 01.04 og 01.10 hvert år. Den som mottar signaler fra foreningens nett forplikter seg til å betale kontingent.  Oppsigelse må skje skriftlig med 6 måneders varsel om at medlemmet ønsker å bli frakoblet nettet.    Medlemmer som skylder kontingent, frakobles nettet og har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent, og ny tilkoblingsavgift er betalt.  

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse Medlemmer av styret er fritatt for å betale kontingent. Styrets honorarer utover dette skal godkjennes av generalforsamlingen, og skal dekke de faktiske kostnader som styrets medlemmer har i forbindelse med sitt styreverv. Generalforsamlingen fastsetter de honorarer som ikke er faste utbetalinger, utbetaling finner sted etter ordinært årsmøte.  

§ 8 Årsmøte Årsmøtet, som holdes 2 hvert år i april måned, er foreningens generalforsamling og høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 8 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene på www.hellemyr.tv eller annen oppgitt nettadresse, senest en uke før årsmøtet.  
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.  
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Hver husstand som er medlem har en stemme. Stemmegivning kan skje ved fullmakt.  
Møteleder velges av årsmøtet.   
Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.   
Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.      

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  
Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

§ 10 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal. 1. Behandle årsmeldinger 2. Behandle regnskap 3. Behandle innkomne forslag 4. Fastsette kontingent 5. Vedta budsjett 6. Velge:  a) Leder  b) Styremedlem(mer) og varamedlem(mer)  c) årsmøtet kan velge revisor.

§ 11 Ekstraordinære årsmøter Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller når minst 20 av de stemmeberettigede, fremlegger et skriftlig krav til styret hvor de krever det.  
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.  
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.  

§ 12 Styret Foreningen ledes av et styre bestående av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1 eller 2 styremedlemmer. som alle velges for 2 år.  Styreleder velges av årsmøtet /generalforsamlingen og konstituerer seg selv.  
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
Styret skal:  
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 4. Representere foreningen utad.  
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller 2 av styremedlemmene forlanger det.  
Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.  
Foreningen tegnes av leder og et styremedlem i fellesskap, de har rett til å opptre og signere på vegne av foreningen, i henhold til de vedtak som er protokollert i styremøtet.  

§ 13 Vedtektsendring Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.  

§ 14 Oppløsning, sammenslutning og deling Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall1, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.   
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at inngå i tilsvarende virksomhet, eller overføres Hellemyr vel for bruk til allmennyttige formål på Hellemyr.  
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.   
Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.  Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.   

Gjeldende vedtekter er vedtatt på stiftelsesmøte 27.04-2016
Back to content