Referat gen.forsamling 2018 - Hellemyr antenneforening

Go to content

Referat gen.forsamling 2018

Dokumenter
Referat fra Hellemyr Antenneforenings generalforsamling
Onsdag 25. April 2018

Det var 1 stemmeberettiget medlem og 3 styremedlemmer til stede. Berent Helleren ble valgt til møteleder og Arild Vikse Jørgensen til referent.
Konstituering og godkjenning av innkallingen: Enstemmig godkjent. Gunnar Ivar Follerås ble valgt til å underskrive protokollen
Årsmeldingen ble lest opp av leder Arnfinn Reinertsen og ble enstemmig godkjent.
Det ble gitt anledning til spørsmål etter gjennomgangen. Det kom spørsmål om antall medlemmer som har valgt Canal Digital(CD), dette opplyste styret var ca 160 stk.
Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Berent Helleren. Regnskapet for 2016 ble godkjent. Regnskapet for 2017 ble godkjent

To forslag var fremmet av styret innen fristen:
1. Flytting av faktureringsdato til 1.Mars og 1.September grunnet Get har flyttet sine faktureringsdatoer 1.mnd i forhold til tidligere. Dette for at foreningen skal
kunne ha midler til å betale Get på forfallsdatoen.

2. De som kun har bredbånd må fra neste fakturering betale kr. 2400,- uansett om de kun velger bredbånd.

Forklaring til forslaget:
Vi har litt spørsmål om det og bare ha bredbånd. Ifølge den avtalen vi har med GET så er dette en totalpakke med TV og Bredbånd. I denne pakken ligger det
linjeleie som antenneforeningen må ha til drift og vedlikeholde av anlegget som vi har ansvar for. Hvis noen i antenneforeningen ønsker bare bredbånd vil de
da falle ut av den kollektive avtalen og regnes som om de er enkeltkunde, dvs. at alle rabatter faller bort. Antenneforeningen må i de tilfeller fakturere
mellomlegget de får på fakturaen fra GET og full pris og i tillegg kr. 150,- i linjeleie. Dette blir gjort av GET og andre leverandører til de som bare ønsker
bredbånd. Vi har noen få pr. i dag som bare har bredbånd som vi bare har fakturert mellomlegget mellom det de får på fakturaen fra GET og full pris. Hvis
vi legger inn linjeleien på kr. 150,- pr mnd. blir det nesten det samme som å betale for den kollektive avtalen kr. 400,- pr. mnd. (faktureres hvert halvår med
kr. 2400,-)

Begge forslagene ble vedtatt.

Budsjett 2018: Foreslått budsjett vedtas, og tilsvarende vil bli brukt for 2019

Kontingent:
Kontingent er satt til 4800,- pr. år. Dette skyldes hovedsakelig utvidet tilbud fra Get med HBO Nordic, eliteseriefotball, indeksregulering og økning av midler til drift
grunnet flere kabelbrudd enn tidligere perioder.

Honorar forblir uendret

Valg:
Det har ikke vært noen valgkomité, og medlemmene i styret har sagt seg villige til å
sitte en ny periode.

Eksisterende styre ble derfor foreslått gjenvalgt:
Arnfinn Reinertsen. Bydalsveien 91. 4628 Kristiansand
Berent Helleren Markveien 18, 4617 Kristiansand S
Roald Karlsen Breimyråsen 99. 4628 Kristiansand S
Ebbe Boel Pedersen Breimyråsen 108. 4628 Kristiansand S
Arild Vikse Jørgensen Tjuvhelleren 41, 4628 Kristiansand S

Referent
Arild Vikse Jørgensen
Referat er godkjent:

___________________________
Gunnar Ivar Follerås(sign.)
Back to content