Referat-gen.forsamling 2016 - Hellemyr antenneforening

Go to content

Referat-gen.forsamling 2016

Dokumenter
Referat gen. forsamling 2016
Referat fra Hellemyr Antenneforenings generalforsamling

Onsdag 27. April 2016

Det var 8 stemmeberettigede medlemmer, 1 stemmeberettiget fra GET, og 5 styremedlemmer til stede.

Berent Helleren ble valgt til møteleder og Arild Vikse Jørgensen til referent.

Konstituering og godkjenning av innkallingen: Enstemmig godkjent med korreksjon av feil dag på innkallingen.

Gunnar Ivar Follerås og Kjetil Hag Tellefsen ble valgt til å underskrive protokollen, Årsmeldingen ble lest opp av leder Arnfinn Reinertsen og ble enstemmig godkjent.

Det ble gitt anledning til spørsmål etter gjennomgangen. Det kom spørsmål om antall medlemmer som har valgt Canal Digital(CD), men dette kunne styret på nåværende tidspunkt ikke svare på med sikkerhet.

Det ble også spurt om CD legger fiber helt inn i huset da noen sier det brukes en annen kabel her og om den må bekostes av beboer? Representanten fra GET, Quang, kunne opplyse at grøft, forutsatt at det ikke ligger ekkrør som i de nyere boligene, må bekostes av beboer, mens CD kommer og legger en kabel inn i huset fra boks i gata. Ytterliggere spørsmål ang. CD og GET avtalen ble anmodet om å bli tatt opp etter årsmøte for ikke å bruke for mye tid til dette. Det ble også forespurt om den tomteavtalen hvor det står at beboerne skal knyttes opp til Hellemyr Antenneforening og om dette er juridisk bindende. Bakgrunnen for avtalen var et ønske fra kommunen om å unngå visuell forsøpling hvis alle beboerneskulle satt opp parabol.

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Berent Helleren
Regnskapet for 2014 ble godkjent
Regnskapet for 2015 ble godkjent

Ingen forslag var fremlagt styret innen fristen.

Forslag til Vedtektsendring:
Styret har fremmet forslag om endring av navn fra Hellemyr Antennelag A/L til Hellemyr Antenneforening grunnet nåværende organisasjonsform ikke kan godkjennes av Brønnøysundregisteret. Ebbe Bol Pedersen forklarer årsaken for endringen og leser opp nye vedtekter. Eksisterende Hellemyr Antennelag A/L ønskes fra styret at det stemmes over at oppløses. Ingen stemmer i mot, så dette godkjennes.

Styret ber om at medlemmene stemmer over nytt navn og nye vedtekter. Ingen stemmer i mot. Nytt formelt navn vedtas til Hellemyr Antenneforening, og ny søknad om registrering i Brønnøysund vil bli sendt.

I forbindelse med nye vedtekter og eksisterende 10-års avtale med GET ble det stilt spørsmål om antall medlemmer i dag og hvor mange færre medlemmer man kunne akseptere før eventuell endring av avtalen vill komme? Formannen kunne opplyse atdette var diskutert med GET og at de er innforstått med at noen vil bytte til CD, men dette medføre ikke endringer i avtalen vi har med GET.

Budsjett 2016: Foreslått budsjett vedtas, og tilsvarende vil bli brukt for 2017

Endring av kontingent:

I forbindelse med vedtektsendring står det også at endring av kontingent skal

godkjennes av årsmøte. Endringen foreslås moderat og tilsvarende indeksregulering

som GET har øket med, fra dagens årlige 4080,- til ny 4200,- Dette vil si 2100,- for

halvårlig som vil gjelde fra høsten 2016.

Styret ber om at medlemmene stemmer over og godkjenner økningen i kontingent. 1

stemte i mot, kontingent økningen godkjent.

Endring av Honorar:
Da honoraret har vært uendret i flere år bes det om godkjenning fra årsmøte at dette endres fra 10 000,- til 15 000,- Ingen har innvendinger mot denne endringen, og de fleste er enige om at økningen av honorarer er på sin plass.

Valg:

Det har ikke vært noen valgkomité, og det er kommet til ett nytt medlem i perioden.

Eksisterende styre ble derfor foreslått gjenvalgt:
Arnfinn Reinertsen. Bydalsveien 91. 4628 Kristiansand
Berent Helleren Markveien 18, 4617 Kristiansand S
Roald Karlsen Breimyråsen 99. 4628 Kristiansand S
Ebbe Bol Pedersen Breimyråsen 108. 4628 Kristiansand S
Arild Vikse Jørgensen Tjuvhelleren 41, 4628 Kristiansand S

1ste Varamedlem
Sven Ivar Aanensen Tjuvhelleren 58. 4628 Kristiansand S
Det ble stillet spørsmål om noen kunne tenke seg et verv som 2dre varamedlem, og da meldte
Kjetil Lauvsland(kjetil.lauvsland@gmail.com) seg til å kunne stille hvis behov.

Referent

Arild Vikse Jørgensen

Referat er godkjent:

___________________________                            _________________________

Gunnar Ivar Follerås(sign.)                                     Kjetil Hag Tellefsen(sign.)
Back to content